mask

Z jakich środków i narzędzi korzystają laboratoria analiz gruntów?

Badanie właściwości gruntów i skał byłoby niemożliwe bez odpowiednich narzędzi, w które wyposażone są laboratoria geotechniczne. Każdy parametr mierzony jest innym, przystosowanym do tego celu urządzeniem. Jedną z podstawowych właściwości gruntów jest wilgotność. Do jej oznaczania wykorzystywane są proste urządzenia – waga i suszarka. Bez nich nie może działać żadne laboratorium. Obrazuje to, że do analizy gruntów nie zawsze potrzebne są zaawansowane urządzenia. Należy jednak pamiętać, że poznanie bardziej złożonych parametrów wymaga już specjalistycznego sprzętu.

Przykładem takich urządzeń jest aparat Casagrande (występujący w wersji automatycznej i ręcznej) lub penetrometr stożkowy, które wykorzystywane są do oznaczania granic płynności. W oznaczeniu wilgotności optymalnej pomocny jest natomiast ubijak Proctora. Do badania składu granulometrycznego gruntu, czyli uziarnienia, wykorzystywany jest z kolei areometr. W tym celu wykorzystywane są również specjalistyczne sita-wytrząsarki.

Roztwory i odczynniki do laboratorium badania gruntów

Poza urządzeniami mechanicznymi laboratorium musi być wyposażone w odpowiednie substancje. Nie są one potrzebne do przeprowadzenia każdego badania gruntów, jednak niektóre parametry można poznać wyłącznie po skorzystaniu z dodatkowych roztworów lub odczynników. Już w podstawowej metodzie makroskopowej wykorzystywany jest 20-procentowy roztwór kwasu solnego do określenia zawartości węglanu wapnia w próbce.

Przykładem innej substancji stosowanej w geotechnice jest roztwór calgonu wykorzystywany we wspomnianej wcześniej analizie areometrycznej. Popularnym odczynnikiem jest też mieszanina błękitu metylenowego o stężeniu 10 g na 1000 cm3 pomocna w przypadku oznaczania powierzchni właściwej gruntu. Inny roztwór, złożony z krystalicznego chlorku wapnia, gliceryny czystej, formaliny i wody destylowanej lub pitnej, wykorzystywany jest do oznaczania wskaźnika piaskowego.