mask

W jakich celach dokonuje się analiz właściwości skał?

W przypadku inwestycji zlokalizowanych w miejscach, gdzie młodsze podłoże gruntowe charakteryzuje się małą miąższością  i płytko zalega podłoże skalne konieczne jest jego rozpoznanie pod kątem planowanego obiektu. Z uwagi na to, jak wiele jest odmian skał, które różnią się między sobą cechami fizycznymi, przed ich wykorzystaniem konieczne jest zapoznanie z charakterystyką konkretnego materiału. Właśnie w tym celu wykonywane są badania właściwości skał. Wynikiem analiz jest określenie takich cech jak wytrzymałości na ściskanie, ścinanie i rozciąganie, ściśliwość, urabialność, ścieralność i rozmakalność.

Znając cechy fizyczne materiałów, można określić sposób ich zachowania w danych warunkach i jak najlepiej dobrać sposób posadowienia konkretnej inwestycji. Ta wiedza przydaje się również już na etapie ich potencjalnego wydobycia.

W jakich branżach stosuje się analizę właściwości skał?

Wiedza na temat właściwości skał przydaje się nie tylko w momencie wykorzystywania kamieni w budownictwie. Ma to znacznie większe znaczenie i jest istotne z punktu widzenia wielu różnych specjalistów. Na przykład geotechnicy na podstawie analizy właściwości skał są w stanie zoptymalizować posadowienie na bezpośrednie jednocześnie ograniczając koszty.

Poza geofizyką właściwości skał są ważne i przydatne w geologii, petrofizyce, materiałoznawstwie, geochemii i inżynierii geotechnicznej. Na podstawie badań możliwe jest między innymi określenie zagrożenia sejsmicznego, wytrzymałości podłoża pod budowy oraz poznanie właściwości elektrycznych, magnetycznych i mechanicznych, aby tworzyć urządzenia elektryczne. Analizę skał oprócz celów użytkowych wykorzystuje się również do poznania Ziemi i historii jej powstania.