mask

Jak działa aparat bezpośredniego ścinania?

Aparat bezpośredniego ścinania to zaawansowane urządzenie należące do wyposażenia laboratorium geotechnicznego, które pozwala na badanie właściwości mechanicznych gruntów. Aparat ten składa się z kilku podstawowych elementów. Są to między innymi karetka, w której umieszcza się próbkę gruntu, system obciążenia oraz układ pomiarowy. Próbka gruntu umieszczana jest pomiędzy dwiema częściami karetki, a następnie obciążana jest siłą pionową oraz poziomą. Aparat bezpośredniego ścinania wykorzystuje się do badania gruntów w warunkach laboratoryjnych.

System obciążenia może być realizowany za pomocą różnych mechanizmów, takich jak ciężary odważnikowe czy siłowniki hydrauliczne. Jego zadaniem jest generowanie sił pionowych i poziomych, które oddziałują na próbkę gruntu. Siła pionowa, zwana również obciążeniem normalnym, powoduje konsolidację próbki, podczas gdy siła pozioma, zwana siłą ścinającą, powoduje przemieszczenie górnej części próbki względem dolnej.

Układ pomiarowy aparatu bezpośredniego ścinania służy do rejestrowania wartości sił oraz przemieszczeń występujących w próbce gruntu. Dane z czujników są przesyłane do komputera i analizowane za pomocą specjalistycznych programów.

Przebieg badania z użyciem aparatu bezpośredniego ścinania

Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania rozpoczyna się od pobrania próbki gruntu. Próbka musi być reprezentatywna dla badanej warstwy i mieć odpowiednią kategorię poboru (zaleca się A1). Następnie próbkę umieszcza się w komorze aparatu i dokonuje się jej obciążenia normalnego. Po pełnym rozproszeniu ciśnienia porowego rozpoczyna się etap ścinania. W tym celu zadawana jest siła pozioma, która powoduje przemieszczenie części karetek względem siebie. Proces ten trwa aż do momentu osiągnięcia przez próbkę maksymalnej wartości wytrzymałości na ścinanie.