mask

Jak badać wilgotność gruntów i co z tego wynika?

Poznanie właściwości fizycznych gruntów jest ważne z perspektywy wielu różnych branż. Bardzo dużą wagę przykłada do tego zwłaszcza branża budowlana. Wilgotność jest jednym z podstawowych parametrów gruntu, który warto znać przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie nośności i stabilności podłoża pod budynek. Od wilgotności zależy bowiem stopień zagęszczenia gruntu. Znajomość tego parametru ma więc duże znaczenie już na etapie planowania prac i przygotowywania podłoża.

Warto też pamiętać, że budownictwo mieszkalne to niejedyne inwestycje wymagające badania wilgotności gruntu. Ten parametr określany jest również dla budownictwa liniowego, na przykład torów kolejowych, dróg i autostrad. Badania te wykonuje się także przy zaawansowanych robotach ziemnych, na przykład tworzeniu nasypów i stabilizacji skarp głębokich wykopów. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa takich budowli.

W jaki sposób bada się wilgotność gruntów?

Naturalna wilgotność gruntu to parametr wskazujący jaką zawartość wody ma grunt występujący w przyrodzie, bez żadnej ingerencji. Określany jest na podstawie testu polegającego na ważeniu próbki. Pobrana gleba umieszczana jest w naczyniu o znanej masie i ważona. Następnie poddawana jest suszeniu z użyciem wysokiej temperatury. Gdy próbka osiągnie konsystencję stałej masy, jest studzona i ponownie ważona, a średnia arytmetyczna odczytów wskazuje wynik badania. Taki test przeprowadzany jest na co najmniej dwóch próbkach.

Innym sposobem badania wilgotności gruntu jest użycie aparatu Proctora. W ten sposób możliwe jest określenie wilgotności optymalnej. To poziom, który pozwala na osiągnięcie maksymalnego zagęszczenia. Aparat Proctora to ubijak, w którym umieszczane są próbki. Następnie dolewa się do nich wody i ubija tłokami. Cały proces składa się z kilku cyklów, za każdym razem ilość dolewanej wody jest inna. Wyniki każdego cyklu nanoszone są na wykres. Jego analiza pozwala określić poziom wilgotności, w jakiej próbka najsilniej się zagęszcza.